Tom's 85C-L #36 1985 LeMans24H (Spark 1/43)

0

Spark 1/43
Tom's Team
Tom's 85C-L
Satoru Nakajima/Masanori Sekiya/Kaoru Hoshino
1985 Le Mans 24H 12th

Default