2006 MOONCRAFT Privee Zurich Shiden / No.2 Kazuho Takahashi / Hiroki Kato

0

2006 SUPER GT Championship
EBBRO
1/43Scale
SUPER GT300 Class
Cars Tokai Dream28
Privee Zurich Shiden MC/RT-16
1UZ-FE:4.5L V8 DOHC
No.2
Kazuho Takahashi
Hiroki Kato

#MOONCRAFT
#TakuyaYura
#Shiden

Default