• toy ambulance Museum
  • 51F 日本(トミカ)
  • 《トミー/トミカ№57/輸出仕様》 トヨタハイエースコミューター(トヨタRH18V)救急車 (シール大)《TOMY/TOMICA №57/EXPORT SPECIFICATIONS》 TOYOTA HI-ACE(RH18V)AMBULANCE