STATEK SZKOLNY"DAR POMOROZA"

0

練習船DAR POMOROZA

ポーランドの船の切手
1970年発行

Default